Accounting Hero
(ติวบัญชี by พี่แชมป์)

How to ใช้สมการบัญชี (หลักการทำงานของสมการบัญชี)

น้องๆหลายคนคงเคยได้ยินสมการบัญชีกันแล้ว แต่รู้ไหมว่าสมการบัญชีสามารถเอาไปใช้ยังไงได้บ้าง แล้วสมการบัญชีเกี่ยวข้องกับงบการเงินยังไง?

 

 

หลักการทำงานของสมการบัญชีก็คือเมื่อใดก็ตามที่เกิดรายการค้า (Transactions) ขึ้นแล้ว การเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องเป็นไปตามสมการบัญชีเสมอ นั่นก็คือ
สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ
Assets = Liabilities + Equity

 

 

ซึ่ง Transaction ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสมการบัญชีแค่ฝั่งเดียวก็มีนะ (ไม่จำเป็นต้องกระทบทั้ง 2 ฝั่งของสมการเสมอไปลองมาดูตัวอย่างกันน

 

 

สมการบัญชีเป็นพื้นฐานของงบการเงินยังไง?

โครงสร้างของสมการบัญชี ทำให้เกิดหน้าตางบการเงินขึ้นมาโดยงบการเงินนี้มีโครงสร้างเหมือนสมการบัญชีเลยหละ เรียกว่า
“งบแสดงฐานะการเงิน (Statement of Financial Position) หรือโบราณๆ เฮ้ย ในอดีตเค้าจะเรียกกันว่า “งบดุล (Balance Sheet) โครงสร้างจะตามรูปเลย

 

 

งบแสดงฐานะการเงิน
มีหน้าที่หลักคือแสดงฐานะการเงินของกิจการ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ทำให้ผู้ใช้งบรู้ว่ากิจการมีสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของอยู่เท่าไหร่และประกอบไปด้วยรายการย่อยๆใดบ้าง

 

สนใจสมัครคอร์สเรียน “วิชาบัญชีตัวแรก” scan qr code ได้เลยยย

กันยายน 15, 2022
© 2020 AccountingHero.net All rights reserved.