Accounting Hero
(ติวบัญชี by พี่แชมป์)

คอร์สเตรียมความพร้อมบัญชี – จุฬา เอกบัญชี : CU ACC (33 ชม.)

18 ท่าน (นักเรียนที่ลงคอร์สนี้)

คอร์สติวบัญชีตัวแรก สำหรับน้องๆ จุฬา เอกบัญชี

• อธิบายให้ “เข้าใจ” ที่มาที่ไปของ Concept ต่างๆ อย่างกระชับและตรงประเด็น
• เน้นให้น้องๆ “จำ” ใน Concept ต่างๆที่สำคัญได้ และที่สำคัญคือสามารถ “เรียกออกมาใช้งานได้อย่างรวดเร็ว”
• เรื่องการ “ทำโจทย์” สำหรับ Course นี้ก็ทำโจทย์กันจริงจังใน Class (เรียกว่าเขียนกันมือหงิก) เพื่อให้น้องๆ คุ้นกับการทำโจทย์มากที่สุด ไม่ใช่แค่การเอาโจทย์มาปิ้งแล้วเฉลยๆคำตอบ นอกจากนี้ แล้วก็มีแถมการบ้าน ให้ไปฝึกต่อที่บ้านด้วยนะครับ


รวมชั่วโมงเรียน : 33.70 ชั่วโมง


เนื้อหาที่สอน :
01 – Introduction
(ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี)
02 – Components of Financial Statements
(องค์ประกอบของงบการเงิน)
03 – Accounting Equation and Transaction analysis
(สมการบัญชี และการวิเคราะห์รายการค้า)
04 – Accounting Entries
(การบันทึกบัญชี – เดบิต เครดิต)
05 – Accounting Closing Process Overview
(กระบวนการปิดบัญชี)
06 – General Journal to Trial Balance (Pre-closing)
(งบทดลอง – ก่อนปิดบัญชี)
07 – Adjusting Entries
(การปรับปรุงบัญชี)
08- Closing Entries to Financial Statement
(การปิดบัญชี/การจัดทำงบการเงิน)
09 – Comprehensive Case
10 – Accounting for Merchandising 1 : Basic Concept
(การบัญชีสำหรับกิจการซื้อมาขายไป 1)
11 – Accounting for Merchandising 2 : Definition and Entries
(การบัญชีสำหรับกิจการซื้อมาขายไป 2)
12 – Accounting for Merchandising 3 : Closing Entries
(การบัญชีสำหรับกิจการซื้อมาขายไป 3)
13 – Inventory Valuation Concept
(สินค้าคงเหลือ)
14 – Accounting for Sole Proprietorship & Partnership
(การบัญชีสำหรับกิจการเจ้าของคนเดียว และห้างหุ้นส่วน)
15 – VAT Accounting
(การบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม)
16 – General Ledger and Special Journals
(บัญชีแยกประเภท และสมุดรายวันเฉพาะ)
17 – The Voucher System
(ระบบใบสำคัญ)

แนะนำคอร์ส :

© 2020 AccountingHero.net All rights reserved.