Accounting Hero
(ติวบัญชี by พี่แชมป์)

รู้หรือไม่? บิดาแห่งวิชาการบัญชี คือ “ลูก้า ปาซิโอลี” (Luca Pcioli)

ลูก้า ปาซิโอลี แต่งหนังสือ Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et proportionalita (แปลเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า Everything About Arithmetic, Geometry and Proportion) ในปี ค.ศ. 1494 หรือเรียกกันสั้นๆว่า Summa มีบทหนึ่งกล่าวถึงการบัญชีคู่ (Double-entry Accounting) ซึ่งก็คือ Debit (Dr.) Credit (Cr.) ทำให้หลักการบัญชีคู่รวมไปถึงกระบวนการปิดบัญชีต่างๆ ใช้กันอย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน !!! แม้ว่า ลูก้า ปาซิอลี จะไม่ได้เป็นคนคิดค้นหลักการบัญชีคู่ แต่เป็นผู้อธิบาย และพัฒนาวิธีการบันทึกบัญชีของพ่อค้าชาวเวนิส และพิมพ์ลงในหนังสือจนทำให้วิธีการบัญชีดังกล่าวเป็นที่แพร่หลายเขาเคยสอนคณิศาสตร์ให้กับ Leonardo da Vinci รวมถึงเป็นผู้ค้นพบ Rule of 72 อีกด้วยนะ!!

กันยายน 15, 2022
© 2020 AccountingHero.net All rights reserved.