Accounting Hero
(ติวบัญชี by พี่แชมป์)

รู้หรือไม่ ? ทำไมงบแสดงสถานะการเงินในอดีตถึงเรียกว่า “งบดุล”

งบแสดงฐานะการเงิน ในอดีตเรียกว่า “งบดุล@ (Balance Sheet) เพราะว่าทุกครั้งที่จัดทำงบการเงินนี้ งบต้อง “ดุล” ก็คือ สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของที่สำคัญ! เป็นที่มาของคำอุทานในห้องสอบที่ว่า “งบไม่ดุล” (แปลว่าน้องๆทำงบผิดอยู่นั่นเอง )

กันยายน 15, 2022
© 2020 AccountingHero.net All rights reserved.